Produkt Dnia

HAMA statyw Star 05 (4105)

HAMA statyw Star 05 (4105)
TERAZ
39.00 zł 
Stara cena:
51.00 zł 

Koszyk

szczegóły >

Ilość: 0

Razem: 0,00 zł

Regulamin

Certyfikat Przyjazny Regulamin

 

 

SPIS TREŚCI

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2. DEFINICJE

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

§. 7 . ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 9. GWARANCJA

§. 10. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§. 12. REKLAMACJE

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Balter dostępnego pod adresem http://www.balter.pl.

2.  Operatorem Sklepu Internetowego Balter jest firma "FALMAR" Rafał Falkowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lilli Wenedy 18e lok. 17, 80-419 Gdańsk, NIP: 7441281517, Regon: 192588263, wpisana do bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tel. 583419107, tel. kom. 606206071, fax 583458094, e-mail: biuro@falmar.pl.

3.  Operator Sklepu Internetowego Balter świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

§. 2 DEFINICJE

1.  Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego Balter, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu;

2.  Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Przedsiębiorca – Użytkownik, Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4.  Konsument – Użytkownik, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5.  Sklep – Sklep Internetowy Balter dostępny pod adresem internetowym http://www.balter.pl.

6.  Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7.  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8.  Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę, poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.

9. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenie statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz twarzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.  Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Balter.

2.  Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Balter w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

4.  Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

5.  Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając login i hasło.

6.  Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

 

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.  W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a.  Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 6.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 6.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b.  Włączoną obsługę Java Script,

c.   Aktywny adres e-mail.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityka cookies.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.  Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2.  Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

3.  Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

4. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

5. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a.  Imię i nazwisko,

b.  Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c.  Numer telefonu.

6.  Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a.  Firmę,

b.  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c.   Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d.  Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e.  Numer telefonu.

7.  Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8.  Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13

9.  Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b.  spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

c.  dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d.  wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e.   wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

10.  Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11.  Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 6 miesięcy od ostatniej aktywności.

12.  Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

13.  Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a.  cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b.  działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c.  otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d.  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

e.  Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f.  Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g.  podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

14. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

15.  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

16.  Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

17.  Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 13 wynosi 14 dni.

 

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1.  Operator Sklepu prowadzi sprzedaż produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Balter.

2.  Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Balter są: Sprzedający oraz Kupujący. Sprzedający realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski złożone przez Kupującego posiadającego adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski

3.  Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a.  podać dane wymagane do wysyłki, o których mowa w § 5 ust. 5 lub 6 oraz

b.  zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4.  Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.  Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

6.  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego, oraz akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

7.  Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia mogą być także składane listem e-mail na adres biuro@falmar.pl, telefonicznie pod numerem 058 341-91-07 lub faxem pod numerem 058 345-80-94 lub za pomocą innych środków kontaktu na odległość.

8.  Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności:

a.  wybrania produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b.  dodania ich do koszyka,

c.  kliknięcia przycisku „Zamówienie”,

d.  zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e.  dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany.

f.  wyboru sposobu dostawy i formy płatności,

g.  kliknięcia przycisku „Zamawiam”.

9.  W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia. Kupujący poprzez kliknięcie linku zawartego w wiadomości potwierdza poprawność złożonego zamówienia. Brak kliknięcia linku przez Kupującego uniemożliwia kontynuowanie trybu zawarcia umowy sprzedaży.

10.  Po otrzymaniu od Kupującego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9  Sprzedający przystępuje do sprawdzenia poprawności złożenia zamówienia oraz możliwości jego realizacji, o czym Kupujący jest informowany poprzez wiadomość e-mail lub w inny sposób. Sprawdzenie poprawności złożenia zamówienia może obejmować kontakt z Kupującym. W terminie 5 dni roboczych Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail:

a.  zawierającą akceptację zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu otrzymania wiadomości e-mail przez Kupującego,

b.  zawierającą odmowę przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c.  zawierającą odmowę przyjęcia zamówienia (oferty) oraz propozycję zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.

11.  Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak produktów w magazynie lub u dostawców Sklepu i związana z tym zmiana terminu, zmiana ceny, itp.

12.  Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego powoduje zwarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

13.  Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Balter podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta (kontroferta) stanowi inaczej.

14.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub usuwania informacji o produktach prezentowanych na stronach Sklepu, w tym do zmiany ceny. Zmiany nie mają wpływu na już zawarte umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Odwołanie akcji promocyjnej przed jej zakończeniem nie wpływa na prawa Kupujących, którzy zawarli umowy sprzedaży na warunkach promocji lub w inny sposób wzięli udział w akcji promocyjnej przed wejściem w życie zmiany.

15.  Informacje "dostępny" oraz "ilość ograniczona" zamieszczone przy produkcie oznaczają, iż produkt powinien znajdować się w magazynie Operatora lub w magazynie dostawcy. "Zapytaj o dostępność" oraz "na zamówienie" oznaczają, że produkt jest aktualnie niedostępny w magazynie Operatora. Czas realizacji zamówienia na produkt dostępny w magazynie Operatora lub magazynie dostawcy podany jest w karcie produktu i wynosi standardowo do 14 dni roboczych. Produkty sprowadzane na zamówienie mają indywidualny termin realizacji. Przyjmuje się, że zamówienia na produkty o różnym terminie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z terminów podanych przy zamówionych produktach.

16.  Za termin realizacji zamówienia uważa się okres, liczony od dnia zawarcia umowy, do dnia dostarczenia Kupującemu zamówionego towaru. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10.

17.  Kupujący, który wybierze „przelew” jako formę płatności, powinien dokonać wpłaty w terminie 3 dni na nasze konto. Brak zaksięgowania wpłaty trzeciego dnia powoduje automatyczne rozwiązanie umowy. Takie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

18.  Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. W przypadku negatywnej weryfikacji lub braku możliwości weryfikacji z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. bezskutecznych prób kontaktu telefonicznego, braku odpowiedzi na e-mail, bezskuteczny kontakt innymi środkami porozumiewania się na odległość) po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

19.  Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny (np. z powodu braku w magazynie i niemożliwości uzupełnienia stanów magazynowych), powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego. Po zawiadomieniu umowa wygasa, a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu spełnionych świadczeń.

 

§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

2.  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

a.  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), 

b.  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c.  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

d.  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 

e.  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

f.  dostarczania prasy, 

g.  usług w zakresie gier hazardowych.

3.  W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkt lub dostarczyć go osobiście niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

4.  Zwracany towar Kupujący powinien dostarczyć na swój koszt na adres firmy: "FALMAR" Rafał Falkowski, ul. Lilli Wenedy 18e/17, 80-419 Gdańsk.

5.  Przed wysyłką Kupujący powinien powiadomić Sprzedającego o fakcie nadawania przesyłki. Zgłaszając fakt nadania przesyłki Kupujący otrzyma numer nadawczy przesyłki, który należy umieścić w widoczny sposób na przesyłce.

6.  Skorzystanie z możliwości wskazanej w ustępie 5 pozwoli na sprawniejsze załatwienie sprawy z uwagi na organizację pracy Sprzedającego, nie stanowi natomiast warunku przyjęcia zwrotu.

7.  Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży do pobrania w formacie .doc (wzór)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży do pobrania w formacie .pdf (wzór)

 

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.  Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Balter oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.  Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3.  Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.  Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

5.  Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

6.  Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

§. 9. GWARANCJA

1.  Towary oferowane w sklepie internetowym Balter są fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Warunki realizacji gwarancji wyszczególnione są na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie www producenta lub dystrybutora. Na życzenie Kupującego mogą zostać wysłane pocztą elektroniczną przed dokonaniem zakupu.

2.  Większość produktów posiada gwarancje realizowane przez autoryzowane punkty serwisowe producentów lub dystrybutorów. Adresy punktów serwisowych są podane w kartach gwarancyjnych lub na stronach internetowych producentów lub dystrybutorów. Na życzenie klienta mogą zostać podane przez Sprzedającego przed dokonaniem zakupu.

3.  W celu przyspieszenia i ułatwienia realizacji praw wynikających z gwarancji oraz ograniczenia kosztów, Kupujący powinien kontaktować się bezpośrednio z serwisem wyszczególnionym na karcie gwarancyjnej i w ten sposób reklamować uszkodzony produkt. W przypadku braku możliwości załatwienia reklamacji bezpośrednio w serwisie Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o sposobie realizacji praw wynikających z gwarancji.

4.  W przypadku wystąpienia konieczności odesłania reklamowanego produktu do Sprzedającego, klient otrzyma od Sprzedającego numer nadawczy przesyłki. Numer ten należy w widoczny sposób umieścić na przesyłce. Przesyłkę należy nadać na adres: "FALMAR" Rafał Falkowski, ul. Lilli Wenedy 18e/17, 80-419 Gdańsk.

5.  Reklamowany produkt musi być kompletny i zapakowany w sposób umożliwiający dostarczenie go do punktu serwisowego. Do reklamowanego produktu należy dołączyć wszystkie akcesoria, dowód zakupu, kartę gwarancyjną i pismo reklamacyjne (wg wzoru z załącznika) w zrozumiały sposób opisujące powód reklamacji. Brak jednego z wyżej wymienionych elementów może wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji.

6.  Operator sklepu nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty reklamacji zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

Zgłoszenie reklamacyjne do pobrania w formacie .doc (wzór).
Zgłoszenie reklamacyjne do pobrania w formacie .pdf (wzór).


§. 10. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1.  Za zamówione produkty Kupujący zobowiązany jest zapłacić na poczcie, kurierowi przy odbiorze przesyłki, w formie przedpłaty na konto bankowe lub kartą kredytową.

2.  Zamówiony towar dostarczany jest firmami kurierskimi DPD lub UPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy tylko zamówienia o wartości mniejszej niż 350,00 zł i wadze mniejszej niż 5 kg.

3.  W przypadku, kiedy zamawiający wybierze Pocztę Polską jako sposób dostawy, a łączna waga produktów przekroczy 5 kg, zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności zmiany sposobu dostawy towaru na firmę kurierską i związaną z tym zmianą kosztów przesyłki. W takim przypadku zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaakceptowaniu zmiany przez zamawiającego.

4.  Poczta Polska dostarcza standardowo przesyłki ekonomiczne w terminie do 14 dni roboczych, a przesyłki priorytetowe do 3 dni roboczych.

5.  Firma kurierska dostarcza przesyłki standardowo w terminie do 2 dni roboczych.

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2.  Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.

3.  Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

4.  Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji lub za pomocą telefonu lub poczty e-mail.

5.  Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6.  Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Balter, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7.  Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a.  oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b.  oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

c.  informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

d.  informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8.  Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

9.  Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.  Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

11.  Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

12.  Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

13.  Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

§. 12. REKLAMACJE

1.  Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.  W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi posprzedażnej.

3.  W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość oraz czy opakowanie wraz z plombami i taśmami zabezpieczającymi nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia rażącego zniszczenia opakowania i taśm zabezpieczających mogącego wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki Kupujący może nie przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej spisać protokół szkody.

4.  W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. Zgłosić niezgodności można drogą elektroniczną, listem poleconym, poprzez komunikator GG lub telefonicznie (także SMS).

5.  W przypadku, kiedy Kupujący będzie zwracał reklamowany towar, otrzyma od Sprzedającego numer nadawczy przesyłki reklamowanej. Numer ten należy w widoczny sposób umieścić na przesyłce. Przesyłkę należy nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD lub UPS na adres: "FALMAR" Rafał Falkowski, ul. Lilli Wenedy 18e/17, 80-419 Gdańsk.

6.  Reklamowany produkt musi być kompletny. Do reklamowanego produktu należy dołączyć wszystkie akcesoria, kartę gwarancyjną i pismo reklamacyjne w zrozumiały sposób opisujące powód reklamacji. Wzór pisma reklamacyjnego:

Zgłoszenie reklamacyjne do pobrania w formacie .doc (wzór).
Zgłoszenie reklamacyjne do pobrania w formacie .pdf (wzór).

 

7.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym co najmniej:

a.  Imię i nazwisko,

b.  Adres,

c.  numer zamówienia

d.  opis niezgodności towaru z umową,

e.  datę zakupu

8.  Zastosowanie się do ust. 4 i 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na szybsze i sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Zastosowanie się wyłącznie do ust. 6 jest wystarczające dla skutecznego złożenia reklamacji.

9.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,

10.  W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

11. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych powyżej w ust. 10, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2.  W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3.  W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.

4.  O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 

 

 

Certyfikat Przyjazny Regulamin

 

Porównywarka

Porównywarka jest pusta

Newsletter

Copyright 2010 by balter.pl
Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.